ãƒï¿½ã‚â»ãƒâ€˜ã†â€™ãƒâ€˜ã¢â‚¬â¡ãƒâ€˜ã‹â€ ãƒï¿½ã‚â¸ãƒï¿½ã‚âµ ãƒï¿½ã‚â¼ãƒï¿½ã‚âµãƒï¿½ã‚â»ãƒï¿½ã‚â¾ãƒï¿½ã‚â´ãƒâ€˜ã¢â€šâ¬ãƒï¿½ã‚â°ãƒï¿½ã‚â¼ãƒâ€˜ã¢â‚¬â¹ ãƒï¿½ã‚â¾ãƒâ€˜ã¢â‚¬å¡ãƒï¿½ã‚â·ãƒâ€˜ã¢â‚¬â¹ãƒï¿½ã‚â²ãƒâ€˜ã¢â‚¬â¹